Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Enstitünün stratejik planını hazırlamak, yıllık bütçe ve faaliyet planı oluşturmak, açılacak kültür merkezleri ile ilgili ön çalışmaları yaparak ilgili kurumlar ve kurum içi birimlerle koordineli bir şekilde açılacak kültür merkezlerini belirlemek, ülke ve bölge stratejileri oluşturmak, kültür merkezleri ve birimlerden alınan raporlar ve veriler ışığında verimlilik analizleri yaparak yönetime öneriler sunmak ve kurumun yıllık raporunu hazırlamak gibi görevleri yürütmektedir.

Daire Başkanlığı, ayrıca Enstitünün yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ile ilgili tüm muhasebe kayıtlarını Vakıflar Tek Düzen Hesap Planına uygun olarak düzenlemekte, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoları düzenleyerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamaktadır. Daire Başkanlığı, genel mevzuat ve vakıf mevzuatı hükümleri çerçevesinde Enstitünün mali işlerini yönetmekte, tüm ödemeleri takip etmekte ve Enstitü gelirlerinin tahsili ve takibi ile bunun yanında yapılan masraflara ilişkin Enstitü Başkanlığına belge, bilgi ve evrak akışını sağlayan birim olarak hizmet vermektedir. Ayrıca kültür merkezlerinin mali denetimini yaparak denetim raporlarını hazırlamaktadır.

Daire Başkanı: Safiye YURDUSEVEN

E-posta: stratejigelistirmedairesibaskanligi@yee.org.tr